Iekšējie dokumenti, kuriem nav juridiski saistoša spēka un kurus izmanto kā pamatojumu Faluņgun vajāšanai

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Liu Huipina ir Faluņgun praktizētāja no Dzjansji provinces Dzjudzjanas pilsētas. 2022. gada 26. septembrī viņu aizturēja vietējā milicija, aizbildinoties ar to, ka arī viņas padēls, kurš mācās sestajā klasē, praktizē Faluņgun. Viņas lieta 12. oktobrī tika pārkvalificēta par krimināllietu un 21. oktobrī viņu arestēja. Pašlaik sieviete atrodas apcietinājumā saistībā ar ierosināto krimināllietu.

Liu kundzes vīrs Džuns Cjinmiao 8. novembrī devās uz Liaņsji prokuratūru un iesniedza sūdzību pret prokuroru Liaņu Džeņu par viņa sievas prettiesisku kriminālvajāšanu. Viņš sacīja, ka neviens Ķīnas likums neaizliedz Faluņgun, un ka šī prakse nav iekļauta Ķīnas varas iestāžu kultu sarakstā. Prokurors Dzjans Jacjins, kurš viņu pieņēma, atteicās akceptēt sūdzību. "Visā apgabalā notiek šādi [Faluņgun vajāšana]. Es neko nevaru darīt," sacīja Dzjans.

Džuns atgriezās pēc divām dienām, lai iesniegtu sūdzību. Viņam tika izsniegts dokuments, kas, kā prokuratūra apgalvoja, bija juridisks pamats Faluņgun praktizētāju vajāšanai.

Dokuments nebija atrodams tiešsaistē. Džuns norādīja, ka tas ir iekšējs dokuments, ko Augstākā tiesa izdevusi 1999. gada 5. novembrī (Augstākā tiesa, 1999-29), aicinot dažādu līmeņu tiesas iepazīties un vadīties pēc diviem citiem dokumentiem, kas abi tika izdoti 1999. gada 30. oktobrī. Pirmais dokuments bija Nacionālā Tautas kongresa Pastāvīgās komitejas "Rezolūcija par kulta organizāciju aizliegšanu, aizsardzību pret kulta darbībām un sodīšanu par tām" (turpmāk tekstā – "NTK rezolūcija"). Otrais dokuments bija "Augstākās tiesas un Augstākās tautas prokuratūras interpretācija par likuma piemērošanu, izskatot lietas, kurās iesaistītas ķecerīgas organizācijas" (turpmāk tekstā – "Interpretācija").

Ir grūti iedomāties, ka prokurori varētu atsaukties uz iekšēju dokumentu, nevis spēkā esošu likumu, lai pamatotu apsūdzību Faluņgun praktizētājiem. Patiesībā, kā analizēts tālāk, neviens no trim iepriekš minētajiem dokumentiem nevar attaisnot Faluņgun apspiešanu Ķīnā.

Faluņgun nav pieminēts, iespējams, "juridiskajos dokumentos", ar kuriem tiek attaisnota vajāšana

Kad bijušais Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) līderis Dzjans Dzemiņs 1999. gada jūlijā sāka apspiest Faluņgun, nebija pieņemts likums, kas aizliegtu šo miermīlīgo praksi. Ir pagājuši 23 gadi, bet joprojām nav tāda likuma, kas aizliegtu Faluņgun praktizēšanu. Lai attaisnotu vajāšanas, Dzjans deva rīkojumu Augstākajai tiesai un Augstākajai tautas prokuratūrai izdot Krimināllikuma 300. panta interpretāciju, kurā noteikts, ka ikviens, kas praktizē vai popularizē Faluņgun, tiks vajāts ar visu iespējamo likuma bardzību.

Tomēr "Interpretācijā", tāpat kā "NTK rezolūcijā", nekur nav pieminēts "Faluņgun". Ir skaidri redzams, cik absurdi ir atsaukties uz šiem dokumentiem, lai attaisnotu Faluņgun vajāšanu. Tomēr tie ir bijuši par "juridisko pamatu" Faluņgun praktizētāju apcietināšanai un kriminālvajāšanai visus šos gadus.

Tāpat kā daudzās politiskajās kampaņās, ko ĶKP bija uzsākusi iepriekš, likumus pārkāpjošais komunistiskais režīms vienkārši ķērās pie nomelnojošiem meliem un brutalitātes, lai vērstos pret visām grupām, kuras tas bija iecerējis izskaust, tostarp Faluņgun praktizētājiem.

Sākot ar Faluņgun praktizētāju novērošanu un aizturēšanu, beidzot ar arestēšanu un notiesāšanu, Ķīnas varas iestādes ir pārkāpušas spēkā esošos likumus un ierobežojušas nevainīgu praktizētāju pamattiesības visos kriminālvajāšanas procesa posmos.

Liu kundzes gadījumā Liaņsji rajona prokuratūras atsauce uz Augstākās tiesas iekšējo dokumentu, nevis spēkā esošu likumu, ir arī pretrunā Prokuratūras likuma 5. Pantam, kurā teikts: "Prokurori savus pienākumus veic objektīvi un taisnīgi, pamatojoties uz faktiem un tiesību aktiem."

"Izskatot krimināllietas, prokuroriem jāievēro nullum crimen sine lege (sodīšanas nepieļaujamības bez likuma) princips, jāievēro un jāaizsargā cilvēktiesības, nodrošinot, ka par noziegumiem tiek ierosināta kriminālvajāšana, vienlaikus aizsargājot no kriminālvajāšanas personas, kas nav vainīgas."

Nullum crimen sine lege princips nosaka, ka personu nedrīkst sodīt, ja vien tā nav izdarījusi likumā noteiktu noziedzīgu nodarījumu. Tā kā Faluņgun praktizēšana Ķīnā nekad nav bijusi atzīta par noziedzīgu nodarījumu, praktizētāju vajāšanai nav juridiska pamata.

Vainas novešana uz citiem

Liu kundzes gadījumā vietējā Liaņsji rajona prokuratūra atsaucās uz Augstākās tiesas iekšējo dokumentu, kurā dažādu līmeņu tiesām lūgts iepazīties ar "NTK rezolūciju" un "Interpretāciju". Patiesībā arī Augstākā tautas prokuratūra aptuveni tajā pašā laikā ir izdevusi līdzīgu dokumentu, aicinot dažādu līmeņu prokuratūras iepazīties un rīkoties saskaņā ar "NTK rezolūciju" un "Interpretāciju".

Būtu likumsakarīgi, ja Liaņsji rajona prokuratūra atsauktos uz Augstākās tautas prokuratūras izdoto iekšējo dokumentu, taču tā vietā Liu kundzes vīram tika norādīts uz Augstākās tiesas izdoto dokumentu. Galvenais iemesls varētu būt tas, ka vietējā prokuratūra centās novelt vainu uz tiesu sistēmu un novērst cilvēku uzmanību no prokuratūru sistēmas, lai gan abas ir vienlīdz atbildīgas par Faluņgun vajāšanu īstenošanu.

Zaglis kliedz: "Ķeriet zagli"

Augstākās tiesas dokumentā 1999-29 secināts: "Izmantojot dažādus publicitātes veidus un konkrētu lietu izskatīšanu, mums ir jāizglīto masas, lai padziļinātu to juridiskās zināšanas un palīdzētu izprast kulta organizāciju bīstamo dabu, jo tās ir nezinātniskas, nehumānas, antisociālas un pretvalstiskas organizācijas."

Interesanti, ka šie apraksti patiesībā diezgan labi raksturo ĶKP režīmu.

Piemēram: "Izmantojot dažādus publicitātes veidus": ĶKP pēdējo 23 gadu laikā ir safabricējusi neskaitāmus melus Faluņgun nomelnošanai, lai kurinātu naidu un izplatītu savu naida propagandu ar jaunāko ziņu, tiesībsargājošo iestāžu, literatūras, izklaides un pat skolu mācību grāmatu starpniecību.

"Konkrētu lietu izskatīšana": varas iestādes ir neapdomīgi ļaunprātīgi izmantojušas likumus, lai apsūdzētu, aizturētu un notiesātu Faluņgun praktizētājus. Tādas frāzes, kā "nestāstiet man par likumu", ir kļuvušas par normu.

"Nezinātniska, nehumāna, antisociāla": neskaitāmas Faluņgun praktizētāju liecības un vairākas plaša mēroga aptaujas ir pierādījušas, ka Faluņgun sniedz milzīgu labumu fiziskās formas uzturēšanai un rakstura uzlabošanai. Taču ĶKP vienkārši ignorēja Faluņgun pozitīvo ietekmi uz sabiedrību. Tādējādi šī ĶKP pati ir nezinātniska un antisociāla. Cilvēktiesību aizstāvji un tiesību eksperti uzskata, ka ĶKP veiktā Faluņgun praktizētāju aizturēšana, spīdzināšana, smadzeņu skalošana, psihiatriskā vardarbība un orgānu piespiedu izņemšana ir noziegumi pret cilvēci.

Totalitārs režīms bez neatkarīgas tiesu sistēmas

ĶKP totalitārās būtības dēļ tiesību sistēma Ķīnā ir vienkārši "gumijas spiedogs" – nedomājoša mašīna, kas automātiski apstiprina lēmumus bez pienācīgas izskatīšanas. 2017. gada janvārī Pekinā notikušajā konferencē Ķīnas Augstākās tautas tiesas vadītājs Džou Cjans sacīja: "Mums ir apņēmīgi jāpretojas maldinošajai Rietumu ietekmei: "konstitucionālajai demokrātijai", "varas dalīšanai" un "tiesu varas neatkarībai". Mums ir skaidri jāpauž sava nostāja un jāuzdrošinās izvilkt zobenu."

Šādas piezīmes šokēja tiesību ekspertus Rietumos. "Šis paziņojums ir milzīgākais ideoloģiskais trieciens gadu desmitiem ilgajā neregulārajā un nevienmērīgajā virzībā uz profesionālas un objektīvas tiesu sistēmas izveidi," raksta Ņujorkas Universitātes ASV un Āzijas Tiesību institūta direktors Džeroms A. Koens (Jerome A. Cohen). "Tas jau ir pamudinājis dažus no cienījamākajiem Ķīnas tiesību zinātniekiem izteikt atklāti pretēju viedokli, un, neraugoties uz viņu ievērojamo statusu, es baidos ne tikai par viņu akadēmisko brīvību un karjeru, bet arī par viņu personisko drošību."

Ķīnas konstitūcijai ir jāaizsargā Ķīnas iedzīvotāju pamattiesības, tomēr tā ir noteikusi toni politiskajai sistēmai, kas ir svarīgāka par tiesu varas neatkarību. Konstitūcijas 2018. gada redakcijas 1. pantā bija teikts: "Sociālistiskā sistēma ir Ķīnas Tautas Republikas pamatsistēma. Ķīnas komunistiskās partijas vadība ir sociālisma ar ķīniešu iezīmēm raksturīgākā iezīme. Jebkurai organizācijai vai indivīdam ir aizliegts kaitēt sociālistiskajai sistēmai." Nav brīnums, ka tiesu iestādes, kā arī citas valdības aģentūras ir ĶKP "gumijas spiedogi".

Kopumā ir skaidrs, ka ĶKP ir ļaunprātīgi izmantojusi likumu, lai vajātu nevainīgus Faluņgun praktizētājus par viņu ticību Īstenībai, Labestībai, Pacietībai. Faktiski visi iepriekš minētie dokumenti un politika ir kļuvuši par pierādījumiem, kas apliecina, ka ĶKP ir pārkāpusi likumu. Tikmēr cīņā starp labo un ļauno ikviens saskaras ar izvēli – akli sekot ĶKP, lai apspiestu nevainīgos, vai atbrīvoties no ĶKP, lai izvairītos no nogrimšanas kopā ar režīmu. Galu galā atteikšanās no ĶKP vedīs gan Ķīnu, gan pārējo pasauli uz labāku nākotni.


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/25/204903.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.