ES pieņem rezolūciju, kurā nosoda Ķīnas komunistiskā režīma īstenoto orgānu piespiedu izņemšanu Faluņgun praktizētājiem

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

2022. gada 5. maijā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā paustas "nopietnas bažas" par sistemātisku un necilvēcīgu orgānu izņemšanu ķīniešu disidentiem, jo īpaši Faluņgun praktizētājiem.

Turpinājumā rezolūcijas teksts (lai palielinātu attēlu, noklikšķiniet uz to).

Par ziņojumiem saistībā ar orgānu izņemšanas turpināšanos Ķīnā

Eiropas Parlamenta 2022. gada 5. maija rezolūcija par ziņojumiem saistībā ar orgānu izņemšanas turpināšanos Ķīnā (2022/2657(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par ES un Ķīnas attiecībām,

– ņemot vērā 2013. gada 12. decembra rezolūciju par orgānu izņemšanu Ķīnā,

– ņemot vērā Iekšpolitikas ģenerāldirektorāta 2016. gada 12. aprīlī publicēto pētījumu "Proceedings of the Workshop on “Organ Harvesting in China”" ("Darbsemināra ziņojumi par orgānu izņemšanu Ķīnā"),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīvu 2010/53/ES par transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem,

– ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un 2009. gadā pieņemto Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 3. pantu par tiesībām uz personas neaizskaramību,

– ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām un Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, ko Ķīna ratificēja 1988. gada 4. oktobrī,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību,

– ņemot vērā Stambulas deklarāciju par orgānu tirdzniecības un transplantācijas tūrisma apkarošanu,

– ņemot vērā Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to, ko Ķīna parakstīja 1949. gadā,

– ņemot vērā ANO cilvēktiesību ekspertu 2021. gada 14. jūnija paziņojumu saistībā ar ziņojumiem par iespējamo orgānu izņemšanu minoritātēm Ķīnā,

– ņemot vērā Cilvēktiesību apakškomitejas 2021. gada 29. novembrī rīkoto uzklausīšanu par orgānu izņemšanu Ķīnā,

– ņemot vērā galīgo spriedumu, ko 2020. gada 1. martā pieņēma "Neatkarīgais tribunāls par orgānu piespiedu izņemšanu pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā" (Ķīnas tribunāls),

– ņemot vērā Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu,

A. tā kā cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskas valsts principa ievērošanas veicināšana un respektēšana ir ES un Ķīnas attiecību pamats — saskaņā ar ES apņemšanos ievērot šīs vērtības savās ārējās attiecībās un Ķīnas apņemšanos tās ievērot iekšējos procesos un starptautiskajā sadarbībā;

B. tā kā kopš 2013. gada marta, kad pie varas nāca prezidents Sji Dzjiņpins, cilvēktiesību stāvoklis Ķīnā turpina pasliktināties; tā kā Ķīnas valdība ir kļuvusi arvien naidīgāka pret cilvēktiesībām un tiesiskumu;

C. tā kā katru gadu visā pasaulē tiek veiktas 10 000 cilvēku orgānu nelikumīgas transplantācijas; tā kā saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem cilvēku orgānu tirdzniecība gadā nes peļņu vairāk nekā 1 miljarda EUR apmērā;

D. tā kā Ķīnas Tautas Republikā ir ārkārtīgi zems brīvprātīgas orgānu ziedošanas līmenis tradicionālo uzskatu dēļ; tā kā 1984. gadā Ķīnā tika piemēroti noteikumi, ar kuriem tiek atļauta orgānu izņemšana no ieslodzītajiem, kuriem ir izpildīts nāvessods; tā kā Ķīna paziņoja, ka tā 2015. gadā ir pārtraukusi izmantot orgānus no ieslodzītajiem, kuriem izpildīts nāvessods, un ir izveidojusi valsts orgānu ziedošanas sistēmu, tomēr tā nekad nav pilnībā aizliegusi šādu praksi, kas joprojām ir likumīga;

E. tā kā Ķīnā pastāvošā orgānu transplantācijas sistēma neatbilst PVO prasībām par pārredzamību un orgānu iepirkumu ceļu izsekojamību un tā kā Ķīnas valdība ir pretojusies šīs sistēmas neatkarīgai pārbaudei; tā kā brīvprātīga un informēta piekrišana ir priekšnoteikums ētiskai orgānu ziedošanai;

F. tā kā orgānu piespiedu izņemšana ir jāsaprot kā personas nogalināšana, nesaņemot šīs personas piekrišanu, ka tās orgānus varētu izņemt un transplantēt citai personai; tā kā šāda prakse ir jāuzskata par klaju un nepieņemamu pamattiesību uz dzīvību pārkāpumu;

G. tā kā ANO Komiteja pret spīdzināšanu un ANO īpašais referents jautājumos par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu ir pauduši bažas saistībā ar apgalvojumiem par orgānu izņemšanu no ieslodzītajiem un aicinājuši Ķīnas Tautas Republikas valdību palielināt orgānu transplantēšanas sistēmas pārskatatbildību un pārredzamību un sodīt tos, kuri ir atbildīgi par sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu;

H. tā kā Ķīnas Tribunāls 2020. gada martā pieņēma galīgo spriedumu, kurā secināts, ka visā Ķīnā jau gadiem ilgi plašā mērogā ir notikusi nelikumīga orgānu piespiedu izņemšana un ka Faluņgun praktizētāji ir bijuši viens un, iespējams, galvenais orgānu ieguves avots; tā kā Ķīnas valdība atteicās liecināt Tribunālā;

I. tā kā lielā paļaušanās uz nāvi notiesāto un dzīvo ieslodzīto izmantošanu kā transplantācijas orgānu avotu ir saistīta ar plašu nepieņemamu cilvēktiesību un medicīniskās ētikas pārkāpumu klāstu;

J. tā kā saskaņā ar ANO cilvēktiesību ekspertu 2021. gada 10. jūnija paziņojumu ir ticama informācija, ka aizturētajiem no etniskajām, lingvistiskajām vai reliģiskajām minoritātēm bez viņu brīvas, brīvprātīgas un apzinātas piekrišanas Ķīnā ir veiktas medicīniskas pārbaudes, tostarp asins analīzes un orgānu pārbaudes, piemēram, ultraskaņas un rentgena izmeklējumi, kas ir būtiski, lai pārbaudītu transplantācijas orgānu saderību;

K. tā kā ANO cilvēktiesību eksperti jau iepriekš — 2006. un 2007. gadā — ir apsprieduši šo jautājumu ar Ķīnas valdību; tā kā Ķīnas valdības atbildēs trūka datu, piemēram, informācijas par transplantācijas operācijās izmantoto orgānu avotiem vai informācijas apmaiņas sistēmām, kas varētu palīdzēt identificēt un aizsargāt šādas nelikumīgas tirdzniecības upurus, kā arī cilvēku orgānu tirgotāju efektīvu atklāšanu un saukšanu pie atbildības;

L. tā kā Ķīnas valdība ir noraidījusi apsūdzības saistībā ar orgānu izņemšanu, jo īpaši, savā atbildē ANO augstās cilvēktiesību komisāres birojam, un ir atkārtoti un kategoriski noliegusi, ka Faluņgun praktizētāji tiek nogalināti to orgānu dēļ,

1. pauž nopietnas bažas par ziņojumiem saistībā ar Ķīnas Tautas Republikā praktizētu pastāvīgu, sistemātisku, necilvēcīgu un valsts īstenotu orgānu izņemšanu no ieslodzītajiem, jo īpaši no Faluņgun praktizētājiem, un citām minoritātēm, piemēram, uiguriem, tibetiešiem un kristiešiem;

2. atgādina, ka Ķīna ir ratificējusi Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, kurā paredzēts pilnīgs un saistošs spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas aizliegums;

3. uzskata, ka Ķīnas Tautas Republikā praktizētā orgānu izņemšana no dzīviem ieslodzītajiem, kam piespriests nāvessods, un pārliecības dēļ ieslodzītajiem var būt noziegums pret cilvēci, kā definēts Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtu 7. pantā; mudina Ķīnas Tautas Republiku parakstīt Romas statūtus un pievienoties tiem;

4. aicina Ķīnas iestādes nekavējoties reaģēt uz apgalvojumiem par orgānu izņemšanu un ļaut veikt neatkarīgu uzraudzību, izmantojot starptautiskos cilvēktiesību mehānismus, tostarp ANO augstās cilvēktiesību komisāres biroju;

5. pauž bažas par neatkarīgas uzraudzības trūkumu attiecībā uz to, vai ieslodzītie vai aizturētie sniedz derīgu piekrišanu orgānu ziedošanai; nosoda to, ka Ķīnas varas iestādes nav sniegušas informāciju par ziņojumiem, ka mirušo aizturēto un ieslodzīto ģimenēm tiek liegts pieprasīt savu radinieku mirstīgās atliekas;

6. mudina Ķīnas iestādes pieprasīt un nodrošināt ieslodzīto vai aizturēto personu brīvu un apzinātu piekrišanu saistībā ar medicīniskajām pārbaudēm un pieņemt starptautiskajām konvencijām atbilstīgu tiesisko regulējumu par brīvprātīgu un pārredzamu orgānu ziedošanas sistēmu;

7. aicina ES un tās dalībvalstis katrā cilvēktiesību dialogā izvirzīt jautājumu par orgānu izņemšanu Ķīnā; uzstāj, ka ES un tās dalībvalstīm ir publiski jānosoda Ķīnā novērotie ar orgānu transplantāciju saistītie pārkāpumi; aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu, ka to iedzīvotāji dodas transplantācijas tūrisma braucienos uz Ķīnu, un palielināt informētību par šo jautājumu to pilsoņu vidū, kuri ceļo uz Ķīnu;

8. atzinīgi vērtē ANO augstās cilvēktiesību komisāres Mišelas Bašelē vizīti Ķīnā; mudina ANO šīs vizītes laikā turpināt izmeklēšanu par cilvēku orgānu tirdzniecību;

9. aicina ES un tās dalībvalstis sadarbībā ar trešām valstīm, jo īpaši ar partneriem Persijas līča reģionā, kurā Ķīnas transplantācijas centri ir reklamējuši uiguru un musulmaņu minoritāšu izcelsmes "halālos orgānus", pievērsties jautājumam par orgānu piespiedu izņemšanu;

10. aicina Ķīnu pilnībā ievērot PVO prasības attiecībā uz orgānu ieguves ceļu pārredzamību un izsekojamību;

11. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka to konvencijās un sadarbības nolīgumos ar trešajām valstīm, tostarp ar Ķīnu, veselības un pētniecības jomā tiek ievēroti ES ētikas principi attiecībā uz orgānu ziedošanu un cilvēka ķermeņa elementu un produktu izmantošanu zinātniskiem mērķiem; aicina attiecīgās dalībvalstu iestādes izvērtēt un pārskatīt nosacījumus to sadarbībai ar Ķīnas iestādēm transplantācijas medicīnas, pētniecības un apmācības jomā;

12. prasa, lai Ķīnas iestādes nodrošinātu atvērtu, neierobežotu un jēgpilnu piekļuvi ANO augstajai cilvēktiesību komisārei un ANO Cilvēktiesību padomes īpašo procedūru pilnvarotajām personām to braucienā uz Siņdzjanu; aicina Ķīnas valdību šajā jautājumā sadarboties ar ANO organizācijām; mudina ANO Cilvēktiesību padomi prioritārā kārtā risināt jautājumu par orgānu piespiedu izņemšanu;

13. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Ķīnas Tautas Republikas valdībai un parlamentam un ANO augstajai cilvēktiesību komisārei.

Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/7/200219.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.