Eiropas Parlaments nosoda orgānu izņemšanu Ķīnā. Pilns rezolūcijas teksts.

12. decembrī ar absolūtu balsu vairākumu Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, kas nosoda valsts sankcionēto orgānu izņemšanu Faluņgun praktizētājiem Ķīnā. Rezolūciju iniciēja 56 deputāti no 4 politiskajām grupām – Eiropas tautas partijas (EPP), Liberāļu, Eiropas Konservatīvo un reformistu (ECR) un Zaļo partijas. Balsošana notika pēc 40 minūšu ilgām debatēm. Tas ir vēsturisks lēmums, jo Eiropas Parlaments ir uzņēmies iniciatora lomu starptautiskā mērogā nosodīt orgānu izņemšanu Faluņgun praktizētājiem.

Eiropas Parlaments Briselē. Foto pārpublicēts ar Wikimedia Commons laipnu atļauju.

Rezolūcijas teksta tulkojums (oriģināls angļu valodā ):

B7-0562/2013

Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. decembra rezolūcija par orgānu izņemšanu Ķīnā (2013/2981(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 7. septembra rezolūciju un 2013. gada 14. marta rezolūciju par ES un Ķīnas attiecībām, Parlamenta 2012. gada 13. decembra rezolūciju par 2011. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā, Parlamenta 2010. gada 16. decembra rezolūciju par 2009. gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politiku cilvēktiesību jomā un Eiropas Parlamenta 2010. gada 19. maija rezolūciju par Komisijas paziņojumu par rīcības plānu orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā (2009-2015),

– ņemot vērā 2012. gada 18. decembra Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 3. pantu par tiesībām uz personas neaizskaramību,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Cilvēktiesību apakškomitejas 2009. gada 21. novembra un 2013. gada 2. decembra uzklausīšanas un attiecīgās liecības, ko sniedza bijušais Kanādas valdības Āzijas un Klusā okeāna reģiona valsts sekretārs Deivids Kilgors, un par liela mēroga orgānu izņemšanu Faluņgun praktizētājiem bez viņu piekrišanas, kas kopš 2000. gada tiek veikta Ķīnā;

– ņemot vērā 1988. gada 4. oktobrī Ķīnā ratificēto Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas, vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem,

– ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu,

A. tā kā Ķīnas Tautas Republikā tiek veiktas vairāk nekā 10 000 orgānu transplantācijas gadā un 165 Ķīnas orgānu transplantācijas centru reklāmās ir teikts, ka saderīgus orgānus var atrast divu līdz četru nedēļu laikā, tomēr šobrīd Ķīnā nav organizētas vai efektīvas valsts sistēmas orgānu ziedošanai vai izplatīšanai; tā kā orgānu transplantācijas sistēma Ķīnā neatbilst Pasaules Veselības organizācijas prasībām par pārredzamību un orgānu iepirkumu ceļu izsekojamību, un tā kā Ķīnas valdība ir pretojusies sistēmas neatkarīgai kontrolei; tā kā brīvprātīga un informēta piekrišana ir priekšnoteikums ētiskai orgānu ziedošanai;

B. tā kā Ķīnas Tautas Republikā ir ārkārtīgi zems brīvprātīgas orgānu ziedošanas līmenis tradicionālo uzskatu dēļ; tā kā 1984. gadā Ķīnā tika piemēroti noteikumi, ar kuriem tiek atļauta orgānu izņemšana no ieslodzītajiem, kuriem ir izpildīts nāvessods;

C. tā kā Ķīnas Tautas Republikas valdība nav spējusi sniegt pienācīgu informāciju par lielo orgānu daudzuma izcelsmes avotiem bijušajam ANO īpašajam ziņotājam spīdzināšanu un cita veida nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu jautājumos Manfredam Novakam un Kanādas pētniekiem –– cilvēktiesību juristam Deividam Matasam un Kanādas valdības Āzijas un Klusā okeāna reģiona valsts sekretāram Deividam Kilgoram;

D. tā kā Ķīnas orgānu ziedošanas komitejas vadītājs un bijušais veselības ministra vietnieks Huan Dzjefu 2010. gada Orgānu ziedošanas un transplantācijas konferencē Madridē paziņoja, ka vairāk nekā 90 % no transplantējamiem orgāniem, kas tiek iegūti no mirušiem donoriem, nāk no ieslodzītajiem, kuriem Ķīnā ir izpildīts nāvessods, un minēja, ka 2014. gada vidū slimnīcām, kurām ir licence orgānu transplantēšanai, būs jāievēro prasība pārtraukt izmantot ieslodzīto, kuriem izpildīts nāvessods, orgānus un izmantot tikai brīvprātīgi ziedotus un jaunizveidotās nacionālās sistēmas piešķirtos orgānus;

E. tā kā Ķīnas Tautas Republika ir paziņojusi tās nodomu līdz 2015. gadam pakāpeniski izbeigt orgānu izņemšanu no ieslodzītajiem, kuriem izpildīts nāvessods, un ieviest datorizētu orgānu piešķiršanas sistēmu, kas pazīstama kā Ķīnas Orgānu transplantēšanas reaģēšanas sistēma, tādējādi nonākot pretrunā ar apņemšanos, ka visām slimnīcām, kuras ir licencētas transplantēt orgānus, vajadzētu pārtraukt izmantot orgānus no ieslodzītajiem, kuriem izpildīts nāvessods, līdz 2014. gada vidum;

F. tā kā 1999. gada jūlijā Ķīnas Komunistiskā partija uzsāka intensīvu valsts mēroga vajāšanu ar mērķi izskaust Faluņgun garīgo praksi, kā rezultātā simti tūkstošu Faluņgun praktizētāju tika arestēti un aizturēti; tā kā ir saņemti ziņojumi, ka arī uiguru un tibetiešu ieslodzītie ir tikuši pakļauti piespiedu orgānu ziedošanai;

G. tā kā ANO Komiteja pret spīdzināšanu un ANO īpašais ziņotājs spīdzināšanu un cita veida nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu jautājumos ir paudis bažas par apgalvojumiem par orgānu izņemšanu no ieslodzītajiem un ir aicinājis Ķīnas Tautas Republikas valdību palielināt orgānu transplantēšanas sistēmas pārskata atbildību un pārredzamību un sodīt tos, kuri ir atbildīgi par sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu; tā kā reliģisko vai politisko ieslodzīto nogalināšana, lai pārdotu viņu orgānus transplantācijai ir kliedzošs un neattaisnojams pamattiesību uz dzīvību pārkāpums;

H. tā kā 2013. gada 12. novembrī ANO Ģenerālā asambleja ievēlēja Ķīnas pārstāvi ANO Cilvēktiesību padomē uz triju gadu ilgu periodu, kas sākas 2014. gada 1. janvārī,

1. pauž dziļas bažas par pastāvīgiem un ticamiem ziņojumiem par sistemātisko, valsts sankcionēto orgānu izņemšanu no ieslodzītajiem, kuri tiek turēti apcietinājumā viņu pārliecības dēļ, un kuri nav devuši tam savu piekrišanu, tostarp no daudziem Faluņgun praktizētājiem, kas ieslodzīti viņu reliģiskās pārliecības dēļ, kā arī no citu reliģisko un etnisko minoritāšu grupām Ķīnas Tautas Republikā;

2. uzsver, ka nav pieņemams, ka tikai no 2015. gada tiks izbeigta orgānu izņemšana no ieslodzītajiem, kuriem ir izpildīts nāvessods; aicina Ķīnas Tautas Republikas valdību nekavējoties izbeigt orgānu izņemšanas praksi no ieslodzītajiem, kuri tiek turēti apcietinājumā viņu pārliecības dēļ, kā arī no reliģisko un etnisko minoritāšu grupu pārstāvjiem;

3. aicina ES un tās dalībvalstis pievērsties orgānu izņemšanas jautājumam Ķīnā; iesaka Savienībai un tās dalībvalstīm publiski nosodīt orgānu transplantu ļaunprātīgu izmantošanu Ķīnā un palielināt to savu iedzīvotāju izpratni par šo jautājumu, kuri ceļo uz Ķīnu; aicina ES veikt pilnīgu un pārredzamu izmeklēšanu par orgānu transplantēšanas praksi Ķīnā un saukt pie atbildības personas, kas saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem ir bijušas iesaistītas šādā neētiskā praksē;

4. aicina Ķīnas iestādes pilnībā atbildēt uz ANO īpašā ziņotāja spīdzināšanu un cita veida nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu jautājumos un ANO īpašā ziņotāja reliģiju vai pārliecības brīvības jautājumos pieprasījumiem, kuros Ķīnas valdībai tiek lūgts izskaidrot papildu orgānu izcelsmes avotus pēc orgānu transplantācijas operāciju skaita palielināšanās, un ļaut viņiem veikt izmeklēšanu par orgānu transplantācijas praksi Ķīnā;

5. prasa nekavējoties atbrīvot visus ieslodzītos, kurus to pārliecības dēļ tur apcietinājumā Ķīnā, tostarp Faluņgun praktizētājus;

6. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padomei, Ķīnas Tautas Republikas valdībai un Ķīnas Tautas Republikas Tautas kongresam.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a111218-article.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.